Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chủ tọa buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Á Kiều Chicago ngày 5/12/2012

Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chủ tọa buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Á Kiều Chicago ngày 5/12/2012


Xin bấm vào đây để xem hình buổi họp:

http://www.nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=120

 

 

Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chủ tọa buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Á Kiều Chicago vào lúc 6g30 ngày 5/12/2012 tại Trung Tâm Kinh Doanh Broadway Chicago. Hiện diện trong buổi họp có đại diện của 9 cộng đồng Á kiều sau đây:

 • Chinese
 • Filipino
 • Indian
 • Indonesian
 • Japanese
 • Korean
 • Pakistani
 • Thai
 • Vietnamese

- Trung Hoa

- Phi Luật Tân

- Ấn Độ

- Nam Dương

- Nhật Bản

- Hàn Quốc

- Pakistan

- Thái Lan

- Việt Nam

Nội dung được trình bày và thảo luận trong chương trình buổi họp Hội Đồng Quản Trị LHAK gồm có:

 1. AACC Vision, Mission, Values, and Services
 2. AACC Leadership Practice
 3. AACC Leadership Goals
 4. Appointment of AACC Liaisons to Office of the Mayor, Governor, and President
 5. Appointment of Policy Committee on Membership of AACC Board
 6. Appointment of Policy Committee on Guidelines for Hosting AACC Events
 7. Preparation for a Breakfast Meeting with the Governor

1.Tầm nhìn, Sứ vụ, Giá trị,

Công tác phục vụ

2. Thực thi Lãnh đạo

3. Mục đích Lánh đạo

4. Bổ nhiệm Liên hoạt vụ của LHAK tại

VP Thị Trưởng, Thống Đốc, và 

Tổng Thống 

5. Bổ nhiệm Ban Soạn thảo Chính sách LHAK

6. Bổ nhiệm Ban Soạn thảo Hướng dẫn điều hành các chương trình hoạt động của LHAK

7. Chuẩn bị buổi họp sáng với ông

Thống Đốc

 

Tầm nhìn, sứ vụ, giá trị và hoạt động của LHAK đã được Huynh Trưởng Nghĩa Sinh tóm kết như sau:

 

 • Vision: Promoting peace, prosperity and progress for peoples
 • Mission: Bringing Asian Americans together.
 • Values: Together we will succeed, and Together we are stronger
 • Services: Cultural, educational and human services 

- Tầm Nhìn: Cổ võ cho hòa bình, sung mãn và tiến bộ cho các dân tộc
- Sứ Vụ: Mang mọi tầng lớp Á kiều
đến với nhau
- Giá Trị: Làm việc chung thành công chung; Liên hợp với nhau chúng ta vững mạnh hơn
- Công Tác: Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và xã hội

Được biết Liên Hội Á Kiều đã được thành lập cách nay gần 30 năm (1983-2012). Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là một sáng lập viên của LHAK.

 

Buổi họp đã được trình bày, thảo luận và biểu quyết thành công về nhiều vấn đề quan trọng của LHAK.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 9g30 cùng ngày.

 

- Nguyễn Công Chính

 

 

Nguyễn Công Chính
(07/12/2012 - 17594 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Chính