Sơ Lược Lịch Sử Hình Thành Nghĩa Sinh (viết 1974)

Huynh-Trưởng Sáng-Lập

Phong-trào NGHĨA-SINH do anh Nguyễn Trung Hiếu sáng-lập. Lược sử hình thành được ghi nhận vào 4 thời điểm: Ngày Bản Điều Lệ Nghĩa Sinh được soạn thảo xong, ngày được cấp Giấy Phép hoạt động, ngày được cấp Nghị Định thành lâp, ngày đúc kết thành quả của 10 năm hoạt-động – từ năm 1963 đến năm 1973.

Điều Lệ Nghĩa Sinh

Ngày 12 tháng 6 năm 1963, Bản Điều-Lệ, văn-kiện nồng-cốt của một Hội-đoàn, được soạn xong, đã đánh dấu tiêu-phạm khởi-đầu của Phong-Trào Nghĩa-Sinh. Từ đó, Phong-Trào kết-hợp một số anh chị em sinh-viên, học-sinh thiện-chí, cùng quan-điểm, để quy-tụ tầng lớp thanh-thiếu-niên khác hầu hoạt-động trong những môi-trường và lãnh-vực quy-định trong bản Điều-Lệ.

Giấy Phép Hoạt Động Nghĩa Sinh

Sau bốn năm chứng tỏ hoạt-động thiện nguyện, bất vụ lợi, và hữu hiệu, Bộ Giáo Dục và Thanh Niên đã chấp thuận cấp Giấy-Phép Hoạt Động cho Phong Trào Nghĩa Sinh ngày ngày 7 tháng 2 năm 1967. Giấy Phép Hoạt Động Nghĩa Sinh mang ấn ký của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên.

Nghị Định Thành Lập Nghĩa Sinh

Ngày 31 tháng 7 năm 1968, Phong-Trào Nghĩa Sinh chính-thức được cấp Nghị-Định Thành-Lập (NĐ số 1195-GDTN/TN/NĐ) hợp-thức-hóa và cho phép Nghĩa-Sinh hoạt-động vô thời-hạn trên toàn quốc với số đoàn-viên không hạn-định. Nghị Định nầy mang ấn ký của Tổng Trưởng Giáo Dục và Thanh Niên.

Thành Quả 10 Năm Hoạt Động Nghĩa Sinh: 1963-1973

1) Văn Phòng Nghĩa Sinh

Gia-nhập làng thanh-niên với đôi bàn tay trắng, những cán-bộ khởi-xướng Phong-Trào đã vận-dụng mọi khả-năng và hoàn-cảnh để hướng dẫn Phong-Trào tồn-tại và tồn-tại trong chiều-hướng phát-triển cho đến ngày nay, sau tám lần vất-vả thay-đổi địa-điểm trụ-sở của Phong-Trào: 66 Trương-Minh-Giản, Saigon; 6 Trần-Quang-Diệu, Saigon 3; J.45 Cư-Xá Vĩnh-Hội, Bến Vân-Đồn, Saigon 4; 124 Trần-Khắc-Chân, Saigon; 69bis Gia-Long, Saigon; 75 Phan-Đình-Phùng, Saigon; 12bis Trần-Quý-Cáp, Saigon; và hiện nay (1974) là 6-A Hùng-Vương, Saigon 10.

2) Cơ Sở Xã Hội và Giáo Dục Nghĩa Sinh

Hiện nay (1974), Phong-Trào có những cơ-sở nhằm thực-hiện nhiều chương-trình văn-hóa, thanh-niên và xã-hội đại-chúng hoặc chuyên-biệt như: Trung-Tâm Công-Tác Xã-Hội và Bảo-Trợ Thanh-Thiếu-Nhi, NĐ 0060/BXH/KH/12 ngày 27.1.1973 nhằm dưỡng-dục những trẻ em kém may mắn, bụi đời, ngỗ nghịch, hoặc chán nản gia-đình; Trường Trung-Học Xã-Hội NGHĨA-VIỆT, GP số 4833/GD/TN/2A ngày 13.06.1972: Dạy học miễn-phí cho con em đồng-bào, nạn-nhân chiến-cuộc, nghèo khổ; Cư-Xá Sinh-Viên nhằm lưu-trú cho các sinh-viên xa Saigon đến lưu-ngụ để trọ học và tham-gia các công-tác xã-hội; lập Văn-Phòng Hợp-Tác để giải-quyết các dịch-vụ gia-đình và hiên đang xúc-tiến để thành-lập TT Bảo-Trợ Thanh-Thiếu-Nữ. Phong-Trào cũng có những cơ-sở Tự-Túc như Trường cắt may, Trường huấn-nghệ chuyên-nghiệp Tự-Lập (ở Saigon) và Trại Chăn Nuôi, Trại Trồng Tỉa (ở Củ-Chi, Hậu-Nghĩa).

3) Thành Viên Nghĩa Sinh

Nghĩa-Sinh Việt-Nam từ năm 1974 có 2851 Hội-Viên, gồm 7 loại: Danh-dự Nghĩa-Sinh (DD), Ân-Nhân Nghĩa-Sinh (ÂN), Thân-Hữu Nghĩa-Sinh (TH), Cảm-Mến Nghĩa-Sinh (CM), Thiện-Chí Nghĩa-Sinh (TC), Linh-Hoạt Nghĩa-Sinh (LH), Dấn-Thân Nghĩa-Sinh (DT).

 

 

Nguyễn Công Minh
(17/05/2008)