Định Hướng Nghĩa Sinh: Những Mục Tiêu Tiến Tới (viết 1974)

Nghĩa-Sinh có những môi trường, chương trình hoạt động trường kỳ. Nhưng trong mọi lúc, NS vẫn luôn hướng đến những MỤC TIÊU TIẾN TỚI vốn có giá trị muôn thuở.

1. MỤC TIÊU CẤP THỜI: Khi có bão-lụt, thiên-tai, hỏa-hoạn, hoặc những biến-nạn khác xảy ra cho anh em đồng-loại, Nghĩa-Sinh phải đặt đối-tượng đó làm mục-tiêu giải giúp ngay, dù có bỏ dở một vài chương-trình thường-kỳ của mình. Chẳng hạn không thể an-tâm tổ-chức huấn-luyện khi anh em mình vừa mới bị nạn.

2. MỤC TIÊU TIÊN QUYẾT: Tu thân, mới tề được gia, mới trị được quốc và sau đó thiên-hạ mới bình-thường-hóa. Vì thế, điều-kiện tiên-quyết để đi phục-vụ, xây-dựng, kết-hợp, và lãnh-đạo vẫn luôn là xây-dựng bản-thân của mình: luyện tập tác phong, trau-dồi đức-tính.

3. MỤC TIÊU CĂN BẢN: Con người không thể sống lẻ loi nếu muốn là một con người đích-thực, vì thiết-yếu của con người là sống với xã-hội. Đầu tiên con người phải bám vào gia-đình. Và gia-đình chính là một xã-hội tiêu-biểu (xã-hội hiểu theo nguyên ngữ có nghĩa là bạn đồng-hành, kẻ hợp tác với mình trên bước đường làm người). Nếu không biết tô-điểm, xây-dựng cho gia-đình, người Nghĩa-Sinh sẽ mất gốc (căn-bản).

4. MỤC TIÊU CẦN THIẾT: Nghĩa-Sinh là một Phong-Trào Thanh-thiếu-niên. Vì thế hội-viên NS thường đang ở giai-đoạn học tập. Một Nghĩa-Sinh chính-danh phải biết xây-dựng cho nhà trường, vì đó là môi-trường cải-tiến cần-thiết – nơi thâu nhận kiến-thức, đào sâu phương-pháp. Xây-dựng cho nhà trường là gián-tiếp đóng góp thực-tiễn cho mình.

5. MỤC TIÊU BAO QUÁT: Sau cùng, trong mọi hoạt-động, sinh-hoạt, cũng như trong mọi giao-tế hằng ngày, NS phải biết xây-dựng một tương-quan bình-đẳng, trọng nhân-vị, dựa trên tình người hầu dễ dàng kết-hợp lòng người.

Những mục-tiêu trên đây nhằm phát-triển con người toàn-diện: biết nhạy cảm trước những vấn-để thời-sự (mục-tiêu cấp-thời), với một bản-thân đã tu-luyện (mục-tiêu tiên-quyết) và có nền-tảng (mục-tiêu căn-bản), cũng như đã có sẵn vốn liếng kiến-thức (mục-tiêu cần-thiết) để đi xây-dựng tình người (mục-tiêu bao-quát) trong chiều hướng tự luyện lãnh-đạochuẩn-bị vào đời. Đó cũng là đường hướng tiến tới trong việc giáo dục giới trẻ mà Phong Trào Nghĩa Sinh đã, đang và sẽ thực hiện.

Nguyễn Công Minh
(20/06/2008 - 1422 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Nguyễn Công Minh
1 - Yêu mến và giữ luật chỉ là một (22/05/2020 - 918 lượt xem)
3 - Sân ga chỉ còn hai người (06/04/2019 - 1250 lượt xem)