Album 'Khóa học Kỹ năng Làm việc Nhóm & Lãnh đạo Phục vụ'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Lễ mãn khóa Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lớp học Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lớp học Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lớp học khóa Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lễ mãn khóa Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lớp học khóa Kỹ năng Lãnh đạo Bản thân tại Học viện Liên dòng Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Bảy Thói quen Trợ giúp Lãnh đạo Bản thân * Stephen Covey
Lớp học Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.
Lễ mãn khóa Kỹ năng Làm việc Nhóm tại Tiền Chủng viện Xã Đoài * Tháng 1-2018.