Album 'Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 35'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Ca đoàn Cecilia và Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Nghĩa Sinh Công Tác Xã Hội: Mái Ấm Tình Thương cho người nghèo
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh