Album 'Nghĩa Sinh Công Tác Xã Hội * 24-01-2016'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình người nghèo trong dịp đầu Xuân Bính Thân...
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn Công tác Xã hội Nghĩa Sinh tặng quà Tết cho 30 gia đình nghèo tại Đất Đỏ (Bà Rịa) ngày 24-01-2016
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.