Bằng cách sống từng ngày một, bạn sẽ sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời

Bằng cách sống từng ngày một, bạn sẽ sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời

Hãy tưởng tượng cuộc sống như một trò chơi mà bạn đang tung hứng năm quả bóng trong không khí. Bạn đặt tên cho nó - công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè, và tinh thần… và bạn đang giữ tất cả những điều này trong không khí.

Bạn sẽ sớm hiểu rằng công việc là một quả bóng cao su. Nếu bạn thả nó, nó sẽ bị dội trở lại. Nhưng bốn quả bóng khác - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - được làm bằng thủy tinh. Nếu bạn thả một trong số này, nó sẽ bị hủy ngang, bị đánh dấu, bị trầy, bị hư hỏng, hoặc bị phát tán. Nó sẽ không bao giờ trở lại như trước. Bạn phải hiểu điều đó và phấn đấu cho sự cân bằng trong cuộc sống của bạn.

Bằng cách nào?

 1. Không làm suy yếu giá trị của bạn bằng cách so sánh bản thân với người khác. Bởi vì chúng ta có khác biệt và mỗi chúng ta có [bản chất] đặc biệt.
 1. Không đặt mục tiêu của bạn theo những gì người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết cái gì là tốt nhất cho mình.
 1. Đừng coi những điều gần gũi nhất với trái tim của bạn là việc đương nhiên. Nắm giữ chúng như là của chính bạn, vì không có chúng, cuộc sống là vô nghĩa.
 1. Đừng để đánh mất đời sống của bạn bằng cách sống cho quá khứ hoặc cho tương lai. Bằng cách sống từng ngày một, bạn sẽ sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời của bạn.
 1. Đừng bỏ cuộc khi bạn vẫn còn một cái gì đó để cống hiến. Không có gì là thực chấm dứt cho đến khi bạn dừng mọi nỗ lực.
 1. Đừng ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. Đây là sợi chỉ mảnh mai gắn kết chúng ta lại với nhau.
 1. Đừng sợ gặp rủi ro. Đây là cơ hội giúp chúng ta học cách sống dũng cảm.
 1. Đừng bỏ tình yêu ra khỏi cuộc sống của bạn bằng cách nói rằng bạn không có thời gian [cho tình yêu]. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là trao tặng [tình yêu]; cách nhanh nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt chẽ; và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho nó đôi cánh!
 1. Đừng sống vội vã đến mức làm bạn quên mất nơi mình đã đến, mà còn quên cả nơi bạn đang đi tới.
 1. Đừng quên, nhu cầu cảm xúc lớn nhất của một người là được [người khác] thể hiện lòng biết ơn [với mình].
 1. Đừng sợ học hỏi. Kiến thức là vô trọng, một kho báu bạn luôn có thể mang theo dễ dàng.
 1. Đừng dùng thời gian hay lời nói một cách bất cẩn. Thời gian và lời nói không thể lấy được. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình để được thưởng thức từng bước một trên con đường đi.

- Brian Dyson

By living your life one day at a time, you live all the days of your life

Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air. You name them – work, family, health, friends, and spirit… and you’re keeping all of these in the air.

 

You will soon understand that WORK is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other four balls – family, health, friends, and spirit – are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged, or even shattered. They will never be the same. You must understand that and strive for balance in your life.

How?

 1. Don’t undermine your worth by comparing yourself with others. It is because we are different that each of us is special. 
 1. Don’t set your goals by what other people deem important. Only you know what is best for you.

 1. Don’t take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would your life, for without them, life is meaningless.

 

 1. Don’t let your life slip through your fingers by living in the past or for the future. By living your life one day at a time, you live all the days of your life.

 1. Don’t give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying.
 1. Don’t be afraid to admit that you are less than perfect. It is this fragile thread that binds us to each together.
 1. Don’t be afraid to encounter risks. It is by taking chances that we learn how to be brave.
 1. Don’t shut love out of your life by saying it’s impossible to find time. The quickest way to receive love is to give; the fastest way to lose love is to hold it too tightly; and the best way to keep love is to give it wings!
 1. Don’t run through life so fast that you forget not only where you’ve been, but also where you are going.
 1. Don’t forget, a person’s greatest emotional need is to feel appreciated.

 

 1. Don’t be afraid to learn. Knowledge is weightless, a treasure you can always carry easily.
 1. Don’t use time or words carelessly. Neither can be retrieved. Life is not a race, but a journey to be savored each step of the way.

 

Brian J. Dyson
CEO, Coca-Cola Enterprises
September 6, 1996 @ Georgia Tech

 

Bằng cách sống từng ngày một, bạn sẽ sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời

Hãy tưởng tượng cuộc sống như một trò chơi mà bạn đang tung hứng năm quả bóng trong không khí. Bạn đặt tên cho nó - công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè, và tinh thần… và bạn đang giữ tất cả những điều này trong không khí.

Bạn sẽ sớm hiểu rằng công việc là một quả bóng cao su. Nếu bạn thả nó, nó sẽ bị dội trở lại. Nhưng bốn quả bóng khác - gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - được làm bằng thủy tinh. Nếu bạn thả một trong số này, nó sẽ bị hủy ngang, bị đánh dấu, bị trầy, bị hư hỏng, hoặc bị phát tán. Nó sẽ không bao giờ trở lại như trước. Bạn phải hiểu điều đó và phấn đấu cho sự cân bằng trong cuộc sống của bạn.

Bằng cách nào?

 1. Không làm suy yếu giá trị của bạn bằng cách so sánh bản thân với người khác. Bởi vì chúng ta có khác biệt và mỗi chúng ta có [bản chất] đặc biệt. 
 1. Không đặt mục tiêu của bạn theo những gì người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết cái gì là tốt nhất cho mình.
 1. Đừng coi những điều gần gũi nhất với trái tim của bạn là việc đương nhiên. Nắm giữ chúng như là của chính bạn, vì không có chúng, cuộc sống là vô nghĩa.
 1. Đừng để đánh mất đời sống của bạn bằng cách sống cho quá khứ hoặc cho tương lai. Bằng cách sống từng ngày một, bạn sẽ sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời của bạn.
 1. Đừng bỏ cuộc khi bạn vẫn còn một cái gì đó để cống hiến. Không có gì là thực chấm dứt cho đến khi bạn dừng mọi nỗ lực.
 1. Đừng ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. Đây là sợi chỉ mảnh mai gắn kết chúng ta lại với nhau.
 1. Đừng sợ gặp rủi ro. Đây là cơ hội giúp chúng ta học cách sống dũng cảm.
 1. Đừng bỏ tình yêu ra khỏi cuộc sống của bạn bằng cách nói rằng bạn không có thời gian [cho tình yêu]. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là trao tặng [tình yêu]; cách nhanh nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt chẽ; và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho nó đôi cánh!
 1. Đừng sống vội vã đến mức làm bạn quên mất nơi mình đã đến, mà còn quên cả nơi bạn đang đi tới.
 1. Đừng quên, nhu cầu cảm xúc lớn nhất của một người là được [người khác] thể hiện lòng biết ơn [với mình].
 1. Đừng sợ học hỏi. Kiến thức là vô trọng, một kho báu bạn luôn có thể mang theo dễ dàng.
 1. Đừng dùng thời gian hay lời nói một cách bất cẩn. Thời gian và lời nói không thể lấy được. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình để được thưởng thức từng bước một trên con đường đi.

Brian J. Dyson
TGĐ, Coca-Cola Enterprises
Ngày 6/9/1996 @ Georgia Tech

 

 

 

Brian Dyson
(20/05/2018 - 1312 lượt xem)