Nỗ lực Ưu tiên: Luôn biết thúc đẩy ý chí người khác

Nỗ lực Ưu tiên: Luôn biết thúc đẩy ý chí người khác

“Prioritization of Effort” is to always motivate the other’s will, to know where and when to begin, and with what resources, so that one can stop the deterioration in any circumstance, remove the bad, grow the new good and maintain the rest.

- Samma Vayamo

“Nỗ lưc Ưu tiên” là luôn biết thúc đẩy ý chí của người khác, để họ biết bắt đầu ở đâu và vào thời điểm nào, và với nguồn lực nào, người ta có thể ngăn chặn được tình trạng bị suy thoái, để loại bỏ cái xấu, phát triển cái tốt mới và duy trì phần còn lại. 

- Samma Vayamo

 

- Dr. Kapila Attele presented to NS on May 18, 2018

 

Kapila Attele
(18/05/2018 - 1129 lượt xem)