Album 'Thường huấn Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại TCV-NUS Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại TCV-NUS Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Nghĩa Sinh * 1963-2018
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại Đại Chủng Viện Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách
Khóa Kỹ năng Lãnh đạo Phục vụ tại Đại Chủng Viện Hà Nội do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách