Album 'Đoàn CTXH Nghĩa Sinh * Tháng 4 & 10 năm 2016'

Back to "Thư Viện Ảnh"
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh tiếp đón phái đoàn LM Giám Tỉnh Phanxicô Việt Nam ngày 14-04-2016.
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chúc mừng Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã thành công trong chuyến công tác từ thiện tại...
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chúc mừng Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã thành công trong chuyến công tác từ thiện tại...
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh chúc mừng Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã thành công trong chuyến công tác từ thiện tại...
Huynh Trưởng Nghĩa Sinh tiếp đón phái đoàn LM Giám Tỉnh Phanxicô Việt Nam ngày 14-04-2016.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.
Đoàn CTXH Nghĩa Sinh: Hợp tác xây dựng Mái Ấm Tình Thương cho gia đình nghèo.